Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
Statut

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 2

im. 42 PUŁKU PIECHOTY

w BIAŁYMSTOKU

 


ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Siedzibą szkoły jest Białystok, ul. Legionowa 7.

2. Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

3. Ilekroć w statucie używa się określenia „gimnazjum” należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

4. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

5. Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych i dzienniki zajęć innych w formie elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego reguluje załącznik  do Statutu Szkoły – „ Procedury prowadzenia  elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania  w Publicznym Gimnazjum nr 2 im.42 Pułku Piechoty w Białymstoku” oraz ogólne przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 2

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Białystok.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.

4. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Białystok.

5. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

§ 3

1. Gimnazjum nosi imię 42 Pułku Piechoty, nadane przez organ prowadzący, na podstawie uchwały Nr XXIX/365/2000 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca 2000 r., na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego.

2. Nazwa Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku jest używana w pełnym brzmieniu, natomiast na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 4

Dokonywanie zmian w statucie następuje w drodze uchwał Rady Gimnazjum, a jeśli ta nie funkcjonuje, w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. W realizacji zadań – gimnazjum przestrzega przepisów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą.

3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,

b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym oraz celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,

2) umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:

a) ścisłą współpracę z rodzicami,

b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,

d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

4) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,

5) zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym lub wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej,

6) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,

7) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny poprzez:

a) włączanie uczniów w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,

b) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło),

c) przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się poprawnym ojczystym językiem,

8) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:

a) ścisły kontakt z placówkami kultury (kina, filharmonia, teatry, muzea),

b) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,

c) obchody świąt i rocznic,

9) udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

10) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

11) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół: przedmiotowych, zainteresowań, sportowych,

12) umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniem rodziców wyrażonym w formie pisemnego oświadczenia) poprzez zwalnianie z zajęć lekcyjnych w czasie świąt religijnych i rekolekcji.

13) promuje ochronę zdrowia.

4. Gimnazjum wykonuje swoje zadania przy uwzględnieniu optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

5. Gimnazjum realizuje swoje zadania poprzez:

1) zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

2) prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) umożliwienie uczniom udziału w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych, turniejach wiedzy i innych,

4) eksponowanie osiągnięć uczniów w różnych formach twórczości i zawodach sportowych,

5) tworzenie klas sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami gimnazjum.

§ 6

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

1) z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia organizowane przez gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1) są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno zostawiać uczniów bez opieki,

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję gimnazjum

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych,

d) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku.

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (pracownie: fizyczna, chemiczna, techniki) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

4) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum są następujące:

1) każdy nauczyciel, organizujący jednostkę lekcyjną w terenie, zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum i wpisuje do „zeszytu wyjść klas”, podając liczbę uczestników wycieczki i czas jej trwania.

2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

4) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,

5) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia odpowiedniej dokumentacji (karta wycieczki, regulamin wycieczki, obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki, oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki),

6) nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych,

7) kierownikiem wycieczki może być oprócz nauczyciela każda osoba pełnoletnia po uzyskaniu zgody dyrektora gimnazjum.

3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum:

1) nauczyciele pełnią dyżury według ustalonego grafiku,

2) dyżury pełnione są od godz. 745 do zakończenia zajęć w gimnazjum i podczas przerw międzylekcyjnych,

3) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,

4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,

5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną a następnie dyrektora gimnazjum,

6) dyrektor gimnazjum, w uzasadnionych przypadkach, powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

§ 7

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.


§ 8

1.Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji

      2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


§ 9

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

     2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierający  oraz zgody rodziców.

     3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

    4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.


     5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

     6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:


1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

§ 10

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

               2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                                 z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.


        

§ 11 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

   2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 12

 1.  W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


       2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:


1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;


2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;


3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;


4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.


        3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.


§ 13

 Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują  egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym",  przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


       2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:


1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;


2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;


3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

      3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE                   w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 


      4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 14

 Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole.


§ 15

 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                             o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.


          2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole. 


          3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 


          4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:


1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 


          5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.


          6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

       

         7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 

 

          8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:


1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;


2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:


a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o chara- kterze socjoterapeutycznym,


3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 


4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);


5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 4 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne);


6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,               o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 i 5 (1- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu                   o potrzebie kształcenia specjalnego; 5 - przygotowanie uczniów do samodzielności              w życiu dorosłym);.


          9. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu                       indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  


10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.


        11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.


§ 16

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia, ustalając zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 i jest realizowany w co najmniej 3 dniach.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor przydziela nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

5a.   Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi spoza placówki w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w którym zajęcia są organizowane.

8. Na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, który zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem dyrektor – w miarę posiadanych możliwości i przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia – umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

11. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia umożliwiającym uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

§ 17

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

1) dla wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc nauczycieli i kolegów,

2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W przypadkach szczególnych – kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instancjami wspomagającymi pracę szkoły,

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy wychowawca będzie udzielać poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz z kolegami z grupy,

4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi gimnazjum (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).

2. W zakresie organizacji wewnątrz szkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia przyjmuje się następujące zasady działania:

1) przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów klas III z zakresu preorientacji zawodowej, obejmującego informacje o typach szkól, określenie predyspozycji zawodowych i zainteresowań, omówienie zasad rekrutacji, zapoznanie z rodzajami szkół ponadgimnazjalnych na terenie Białegostoku,

2) organizowanie spotkań dla gimnazjalistów z nauczycielami i uczniami ze szkół ponadgimnazjalnych,

3) udzielanie uczniom i rodzicom indywidualnych porad dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Proponowanie rodzicom uczniów z problemami zdrowotnymi możliwości przebadania dziecka w poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4) udział gimnazjalistów w spotkaniach informacyjnych organizowanych zarówno przez szkoły ponadgimnazjalne jak i przez miasto Białystok,

5) przygotowanie tablicy informacyjnej zawierającej aktualne dane o szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 18

Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne gimnazjum oraz sposoby ich realizacji określa program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, które są realizowane przez wszystkich nauczycieli.


ROZDZIAŁ III

ORGANY GIMNAZJUM

§ 19

1. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor Gimnazjum,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Gimnazjum oraz Rada Rodziców (o ile zostaną utworzone),

4) Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy Kolegialne działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

§ 20

1. Gimnazjum kieruje Dyrektor Gimnazjum. Kwalifikacje, tryb powoływania i odwoływania dyrektora określają oddzielne przepisy.

2. Do obowiązków Dyrektora Gimnazjum należy:

1) sprawowanie nadzoru wewnątrzgimnazjalnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,

2) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) organizacja indywidualnego nauczania,

6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej gimnazjum podjętych w ramach jej kompetencji,

7) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum,

10) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

12) współpraca z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

13) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

14) występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

15) opracowanie arkusza organizacyjnego gimnazjum,

16) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,

17) dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej,

18) dobór i zatrudnianie pracowników niepedagogicznych,

19) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

20) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

a) zezwolenia na wniosek rodziców na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenia warunków jego realizacji,

b) odmowy wydania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

21) ustalenie – na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz, w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a) zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,  

22) podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca informacji dotyczących szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

23) ustalenie szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów,

24) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,


3. Dyrektor gimnazjum ma prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,

2) zatrudnianie i zwalnianie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pracowników szkoły,

3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym funkcjonowaniu,

4) w uzasadnionych przypadkach występowania do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.

4. Dyrektor gimnazjum odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

2) zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum,

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum oraz stan ochrony przeciwpożarowej budynku,

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum,

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

7) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz innych egzaminów przeprowadzanych w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 21

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

3)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

4)       podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie,

5)       ustalanie szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

6)       ustalenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

7)       podjęcie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) propozycje zespołów nauczycieli dotyczące jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego,

3) projekt planu finansowego gimnazjum,

4) wnioski Dyrektora gimnazjum w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5) ustalenie średniej ocen ucznia do stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

6) wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

7) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,

8) propozycje Dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9) kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

11) kandydata na stanowisko wicedyrektora.

12) szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez   uczniów gimnazjum;

8. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w gimnazjum.

10. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej ustalony przez tę Radę Pedagogiczną.

12. Rada Pedagogiczna zastępując Radę Gimnazjum jest zobowiązana zasięgnąć opinii rodziców i uczniów w sprawach:

1) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

2) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

13. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

§ 22

1. W gimnazjum może być utworzona Rada Gimnazjum zgodnie z art. 50, ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.

2. W przypadku braku Rady Gimnazjum jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 23

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb prac,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 2.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły skierowanego do uczniów i realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora gimnazjum.

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dni rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, programy te ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

4a.      Programy, o których mowa w ust. 4 obowiązują do czasu ich uchwalenia zgodnie z ust. 3 pkt 1.

5. Rady Rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

2) plan finansowy składany przez Dyrektora Gimnazjum,

3) decyzje dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

4) propozycje Dyrektora zawierające zestaw podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach gimnazjum.

7. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

§ 24

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum, wszyscy uczniowie gimnazjum należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas należą do samorządu klasowego.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów . Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4. Do zadań samorządu należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

2) kształtowanie umiejętności wzajemnego współdziałania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

4) przedstawianie władzom gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

5) współdziałanie z władzami gimnazjum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,

6) dbanie o mienie szkoły,

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,

8) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor gimnazjum.

5. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,

2) przedstawiania propozycji do planu wychowawczego gimnazjum wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,

4) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzgimnazjalnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki,

6) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w gimnazjum oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz gimnazjum o uczniach, poręczeń za uczniów,

7) wnioskowanie do dyrektora gimnazjum w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

8) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież

9) Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora gimnazjum wydaje opinie w sprawie pracy nauczycieli.

§ 25

1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum.

2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor gimnazjum, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum,

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum.

3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami gimnazjum lub wewnątrz niego dyrektor gimnazjum zobowiązany jest do:

1) zbadania przyczyn konfliktu,

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

4. Spory pomiędzy dyrektorem gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzygają, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący gimnazjum albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 26

1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody dyrektor gimnazjum wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 27

W Publicznym Gimnazjum nr 2 rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

§ 28

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego  roku.

1a.    W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę uczniów, liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

2. Organizacja zajęć edukacyjnych określona jest w tygodniowym rozkładzie zajęć, ustalanym przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych.

5. Przerwy między lekcjami trwają 5 i 10 minut, w tym jedna 20 minutowa.

§ 29

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 28.

§ 30

Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddział może być dzielony na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31

1. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują jego ukończenia w normalnym trybie, mogą być kierowani do oddziałów przysposabiających do pracy.

2. Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy podejmuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 32

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy gimnazjum oraz rodzice uczniów.

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

4. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora gimnazjum.

5. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

1) gromadzenie zbiorów, w tym:

a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,

b) czasopism przedmiotowo - metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,

c) pomocy audiowizualnych,

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom,

4) organizację warsztatu czytelniczego, poprzez tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa,

6) współpracę z dyrektorem gimnazjum, radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami), innymi bibliotekami oraz instytucjami,

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i utrwalanie nawyku czytania i systematycznego uczenia się,

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną oraz wzbogacających wiedzę o regionie.

6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

7. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.

8. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy gimnazjum oraz zniszczone.

9. Czasopisma społeczno – kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne przez 5 lat.

10. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora gimnazjum co najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania zbioru zostaje skrócony).

11. Dyrektor gimnazjum sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

12. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.

13. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum i radzie pedagogicznej.

14. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu gimnazjum.

15. Biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu zyskania dodatkowych środków na wzbogacenie księgozbioru.

16. W bibliotece działa aktyw biblioteczny złożony z łączników wytypowanych spośród uczniów wszystkich oddziałów. Działa on według ustalonego regulaminu.

§ 33

1. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących maksymalnie 25 uczniów.

3. Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

2) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

3) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształceniu nawyków kulturalnego życia codziennego,

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i zdrowego trybu życia,

5) rozwijanie samodzielności,

6) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi.

§ 34

Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada:

1) sale lekcyjne,

2) 2 sale gimnastyczne,

3) bibliotekę z czytelnią,

4) pracownie przedmiotowe,

5) świetlicę szkolną zwaną dalej Klubem Uczniowskim.


ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 35

1. W gimnazjum zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników w gimnazjum regulują odrębne przepisy.

§ 36

1. Do zadań nauczyciela gimnazjum należy:

1) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,

2) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,

3) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce,

4) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum, rodziny, środowiska i kraju,

5) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

6) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależniania, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej,

7) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

8) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów,

9) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego,

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów,

11) prowadzenie klasy - pracowni, przejawianie troski o powierzone mienie, dbanie o estetykę miejsca pracy,

12) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie gimnazjum,

13) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

14) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

15) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,

16) prowadzenie zleconego przez dyrektora wychowawstwa klasy,

17) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

18) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

19) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w gimnazjum według harmonogramu dyżurów,

20) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum a wynikających z organizacji pracy gimnazjum,

21) informowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach nauczania zgodnie z procedurami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

§ 37

Nauczyciel gimnazjum ma prawo do:

1) oceny swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) nagrody dyrektora gimnazjum, kuratora oświaty, prezydenta miasta, Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

1. Uprawnienia nauczyciela gimnazjum:

1) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu oraz wybiera program nauczania i podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia Radzie Pedagogicznej,

2) nauczyciel decyduje o treści programowej koła lub zespołu, które prowadzi,

3) nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania,

4) nauczyciel ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

5) nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

6) nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia gimnazjum,

7) nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

§ 39

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. W gimnazjum powołuje się doraźnie zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny, w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.

2a.   W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 2 wchodzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3. W gimnazjum działają następujące zespoły przedmiotowe i wychowawcze:

1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

2) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3) zespół nauczycieli języków obcych,

4) zespół nauczycieli wychowania fizycznego,

5) zespół wychowawczy.

4. Lidera zespołu powołuje dyrektor gimnazjum na wniosek zespołu.

5. Lider opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny w terminie do 20 września.

§ 40

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem gimnazjum za:

1) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych ,

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

3) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w czasie pożaru,

5) zniszczenie lub stratę majątku lub wyposażenia gimnazjalnego wynikłe z nieporządku lub braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 41

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania, z wyłączeniem przyczyn obiektywnych.

§ 42

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,

2) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

3) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do gimnazjum, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

4) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,

5) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery rozwijającej wśród uczniów więzy koleżeństwa i przyjaźni.

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

7) wyrabianie u uczniów poczucia odpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i gimnazjum,

8) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w gimnazjum, poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami),

9) udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

10) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

11) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w gimnazjum i poza nim,

12) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

13) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,

14) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz gimnazjalnych, poleceniami dyrektora gimnazjum, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy, pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

b) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia gimnazjum,

c) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej gimnazjum,

15) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, jak również powołanymi do tego organizacjami i instytucjami w postaci pomocy finansowej przy zakupie podręczników oraz pomocy przy pozyskiwaniu odzieży,

16) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

17) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystanie ich walorów opiekuńczo – wychowawczych.

§ 43

Wychowawca ma prawo do:

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora gimnazjum i instytucji wspomagających gimnazjum,

3) ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.

§ 44

Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem gimnazjum za:

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i gimnazjum,

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 45

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

3) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych,

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,

f) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom kół zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece i przygotowaniu imprez czytelniczych,

2) w zakresie pracy organizacyjnej:

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,

b) konserwację i selekcję zbiorów,

c) opracowanie biblioteczne zbiorów,

d) organizację warsztatu informacyjnego,

e) organizację udostępniania zbiorów.

§ 46

W przypadku, gdy w Gimnazjum będzie co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów (w przypadku dużej liczby oddziałów) tworzy się za zgodą organu prowadzącego.

§ 47

1. Pracownikami administracyjno - obsługowymi w gimnazjum są:

1) sekretarz szkoły,

2) główny księgowy,

3) specjalista ds. kadr i płac,

4) kier  ownik gospodarczy,

5) starszy referent,

6) informatyk,

7) inspektor bhp,

8) woźna,

9) sprzątaczki,

10) konserwator,

11) dozorcy.

2. Obowiązki osób wymienionych w punkcie 1 określają odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE GIMNAZJUM I RODZICE

§ 48

W stosunku do uczniów przechodzących z innej szkoły, różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

§ 49

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

7) bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,

8) bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,

9) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,

10) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji,

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

12) odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora gimnazjum,

13) zmiany gimnazjum w ciągu roku szkolnego,

14) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).

2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on, jego rodzice (prawni opiekunowie) odwołać się do:

1) Dyrektora Gimnazjum, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły,

2) Podlaskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.

3. Dyrektor Gimnazjum udziela odpowiedzi po rozpatrzeniu skargi, w terminie 30 dni od jej wpłynięcia.

§ 50

Uczeń ma obowiązek:

1) godnie reprezentować gimnazjum,

2) respektować prawo każdego człowieka do nietykalności fizycznej i bezpieczeństwa psychicznego,

3) stosować się do ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a)    szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

b)    szanować poglądy i przekonania innych,

c)     przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,

d)    dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich,

e)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły,

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu gimnazjum,

5) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia ustania przyczyny nieobecności,

6) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych i uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach  terminie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela,

7) przestrzegać zasad higieny osobistej,

8) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

9) szanować i chronić mienie gimnazjum,

10) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w formie wyznaczonej przez szkołę,

11) przychodzenia na:

a) zajęcia szkolne w stroju nie naruszającym zasad estetyki i kultury osobistej, tzn. ubranie powinno zakrywać ramiona i brzuch, a spodnie i spódnice nie powinny być krótsze niż do połowy uda,

b) uroczystości szkolne w stroju galowym (biała bluzka /koszula i   granatowa(e) / czarna(e) spódnica/spodnie, sukienka,

12) respektować obowiązujące w szkole zakazy.

§ 51

Uczniom zabrania się:

1) palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, „dopalaczy”  i innych substancji odurzających

2) jedzenia, picia i żucia gumy podczas lekcji,

3) używania wulgarnego słownictwa,

4) korzystania podczas lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

5) przynoszenia do szkoły rzeczy cennych, o ile uczeń nie jest w stanie sam zadbać, by nie uległy zniszczeniu bądź nie zostały zgubione,

6) skreślono

7) noszenia ekstrawaganckiej biżuterii i makijażu oraz malowania i zdobienia paznokci,

8) przynoszenia do szkoły przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,

9) wszelkich niebezpiecznych zachowań stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych,

10) eksponowania symboli wszelkich środków odurzających.

§ 52

Ustala się następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum:

1) w czasie trwania zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i trzymać go w plecaku,

2) w trakcie trwania lekcji uczeń nie może korzystać również z innych urządzeń   elektronicznych bez zgody nauczyciela, ( w tym słuchawek)

3) podczas przerw uczeń może rozmawiać przez telefon komórkowy, wysyłać wiadomości tekstowe oraz korzystać ze sprzętu audio za pomocą słuchawek,

4) w czasie trwania przerwy dopuszcza się robienie zdjęć wyłącznie za zgodą osoby fotografowanej,

5) w przypadku nieprzestrzegania zapisów ustalonych w punktach 1 – 4 nauczyciel ma prawo odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne, przekazać do sejfu szkolnego i powiadomić rodziców,

6) szkoła nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji finansowych za zniszczenie lub kradzież telefonu komórkowego ucznia oraz innych urządzeń elektronicznych.

§ 53

Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz gimnazjum:

1) pochwalą wychowawcy wobec klasy,

2) pochwalą udzieloną na apelu,

3) umieszczeniem nazwiska na Tablicy Mistrzów,

4) nagrodą rzeczową,

5) wpisem do Księgi Pamiątkowej,

6) listem gratulacyjnym dla rodziców,

7) otrzymaniem świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu gimnazjum oraz regulaminu samorządu uczniowskiego uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę, pedagoga, dyrektora gimnazjum,

2) naganą wychowawcy, pedagoga, dyrektora gimnazjum, z wpisem do dziennika lekcyjnego.

3) odsunięciem od przywilejów uczniowskich (np. szczęśliwy numerek, prawo poprawiania ocen),

4) zakazem udziału w imprezach klasowych (szkolnych),

5) obowiązkiem wykonania określonej pracy na rzecz szkoły,

6) przeniesieniem do innej klasy,

7) skreśleniem z listy uczniów gimnazjum z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum przez kuratora oświaty.

2. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

3. Uczeń ma prawo do wniesienia pisemnego odwołania od wymierzonej kary do dyrektora gimnazjum w terminie 3 dni od daty wymierzenia kary.

4. Dyrektor gimnazjum może zawiesić wymierzenie kary, jeżeli uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego.

5. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora gimnazjum do Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem dyrektora gimnazjum w ciągu 7 dni od daty wymierzenia kary.

6. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

§ 55

Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora gimnazjum oraz wychowawcy klasy informacji o zadaniach gimnazjum oraz zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w gimnazjum i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

2) zapoznania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3) uzyskania w każdym czasie informacji na temat swego dziecka.

ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Dział I 

Funkcja i cel oceny

§ 56

1. Ocena ma spełniać funkcję diagnostyczną, wspierać karierę szkolną ucznia, monitorować jego postępy. Umożliwia ona ustalenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia. Informuje nauczyciela o efektach jego pracy w skali indywidualnej i zbiorowości klasowej. Służy planowaniu procesu nauczania, doskonaleniu organizacji i metod pracy. Pozwala rodzicom (opiekunom prawnym) wspierać karierę szkolną dziecka. Kształtuje u ucznia postawę odpowiedzialności za proces uczenia się. Ułatwia wybór drogi dalszego kształcenia. Służy zróżnicowaniu uczniów zgodnie z przyjęta skalą.  Pozwala ocenić stopień opanowania wiedzy w dłuższym dystansie i porównać osiągnięcia uczniów. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.


§ 57

3. Ocenie podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia,

c) projekt edukacyjny.

4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

a) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) Promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

Dział II

Zasady oceniania zajęć edukacyjnych

§ 58

Podstawą oceniania są stosowne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikające z wyboru danego programu nauczania.

§ 59

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

§ 60

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na koniec I i II semestru dokonuje się klasyfikacji uczniów. Klasyfikacja na koniec II semestru jest jednocześnie klasyfikacją roczną. Wystawiona ocena roczna powinna uwzględniać ocenę za pierwszy semestr.

§ 61

Oceniania uczniów dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

§ 62

1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania różnorodnych form aktywności uczniów i odnotowywania tego w dzienniku lekcyjnym:

1) odpowiedzi ustne (aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie uczenia się),

2) odpowiedzi pisemne,

3) prace domowe,

4) krótkie pisemne sprawdziany (do 20 min.) z aktualnie przerabianego materiału, sprawdziany praktyczne,

5) dłuższe prace pisemne (do 1,5 godz.) po omówieniu większej, spójnej tematycznie partii materiału i rozwijanych w trakcie jej omawiania umiejętności.

2. Prace, o których mowa w ust. 1 pkt 5 muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń musi znać zakres materiału, który obejmuje sprawdzian i jego formę. Pozostałe formy oceniania nie muszą być wcześniej zapowiadane uczniom.

§ 63

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to zobowiązany jest to uczynić w terminie dwutygodniowym od ustąpienia przyczyny nieobecności, w formie określonej przez nauczyciela.

§ 64

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 65

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, zajęć komputerowych i na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony  w tej opinii. 

§ 66

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 67

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny (z wyjątkiem bardzo dobrej) z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, w terminie i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 

2. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu ustalenia warunków i terminu poprawy oceny. 

§ 68

Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego, z zastrzeżeniem § 84 

§ 69

Każda ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na ich wniosek nauczyciel powinien ją na bieżąco uzasadnić. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na żądanie na warunkach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.

§ 70

Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. Zasady organizacji i przebiegu egzaminu poprawkowego normuje § 86 ust. 5 – 13. 

§ 71

Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień niedostateczny – 1,

b) stopień dopuszczający – 2,

c) stopień dostateczny – 3,

d) stopień dobry – 4,

e) stopień bardzo dobry – 5,

f) stopień celujący – 6.


§ 72

1. Nauczyciel może rozszerzyć skalę ocen cząstkowych za pomocą znaków „+” (plus), „-” (minus). Znaki te samodzielnie nie stanowią ocen.

2. Przykładowy zapis ocenianych form aktywności uczniów w dzienniku lekcyjnym:

prace kontrolne/sprawdziany; kartkówki; odpowiedzi ustne; przygotowanie do lekcji; prowadzenie zeszytu; prace domowe; prace nadobowiązkowe.


Dział III

Kryteria ocen

§ 73

Ustala się następujące kryteria oceny uczniów:

1) OCENA NIEDOSTATECZNA – Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy;

2) OCENA DOPUSZCZAJĄCA – Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. Jego wiedza posiada poważne braki, możliwe jednak do usunięcia. Uczeń przejawia (niesystematycznie) pewne zaangażowanie w proces uczenia się;

3) OCENA DOSTATECZNA – Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. Wykonuje proste zadania. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień;

4) OCENA DOBRA – Uczeń w dobrym stopniu opanował materiał programowy. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela. Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych. Jest aktywny w czasie lekcji;

5) OCENA BARDZO DOBRA – Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany programem. Integruje wiedzę uzyskaną ze źródeł różnego typu oraz potrafi ją wyrazić w wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. Bierze udział w konkursach przedmiotowych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z danym przedmiotem. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów;

6) OCENA CELUJĄCA – Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianym programem nauczani oraz twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do materiału przekazanego na lekcji, bierze udział w konkursach.

Dział IV

Kryteria oceny zachowania 

§ 74

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

8) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 69 ust. 1a i 1b.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

§ 75

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca, po:

1) zebraniu opinii nauczycieli z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 2

2) uzyskaniu opinii zespołu klasowego z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 3

3) otrzymaniu pisemnej samooceny ocenianego ucznia z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 4 wystawia ocenę zachowania.

4) Uwzględnieniu pochwał i uwag  zebranych przez ucznia w ciągu semestru

5) Przenalizowaniu frekwencji ucznia.

2. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 84 ust.1.

Dział V

Zasady klasyfikowania

§ 76

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania – ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 77

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu semestru.

§ 78

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio § 72, § 74 i § 75.

§ 79

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 84.

§ 80

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 81

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualizację pracy nauczyciela z danym uczniem lub skierowanie go na zespoły wyrównywania wiedzy.


§ 82

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na pisemną prośbę zdawać egzamin klasyfikacyjny, który obejmuje zrealizowane treści kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany na piśmie do dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Termin składania podań upływa w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne.

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 5 pkt. a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności :

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b – skład komisji,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

14a.     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (załącznik nr 3a i 3). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 68 ust. 1. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1. i § 85 ust. 5.

§ 83

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, ze wskazaniem uchybień, należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia niezwłocznie. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt. a przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).

6. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. a, wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących te same zajęcia edukacyjne.

7. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. b, wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

8. Nauczyciel, o którym mowa w § 84 ust. 6 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 85 ust. 5. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

b) skład komisji,

c) termin sprawdzianu, o którym mowa w § 76 ust. 4 pkt. a,

d) zadania (pytania) sprawdzające,

e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (załącznik nr 5 i 5a).

13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. Przepisy ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Dział VI

Zasady promowania

§ 84

1. W klasach I – II gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a uczeń kl. III kończy gimnazjum, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu zawartego w § 67, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a.    

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji (nie kończy gimnazjum) i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje do klasy programowo wyższej promocję z wyróżnieniem. 

3a.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji,

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

10a.   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (załącznik nr 2).

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, z zastrzeżeniem ust. 1 a. 

15. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

o której mowa w ust. 14 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

15a.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 15, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Dział VII

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych 

§ 85

Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia może zwrócić się z pisemną prośbą o:

1) wskazanie możliwości poprawy oceny rocznej na wyższą pod warunkiem, że: 

a) pisał wszystkie przewidziane w danym semestrze prace sprawdzające poziom jego wiadomości i umiejętności (prace kontrolne, sprawdziany, testy, kartkówki, dyktanda, itp.) i wykorzystał przysługujące mu prawo do poprawy uzyskanej oceny zgodnie z § 60;

b) większość ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru odpowiada kryteriom wyższej oceny, o którą się ubiega;

c) korzystał z możliwości wykonania dodatkowych zadań proponowanych przez nauczyciela w danym semestrze.

- w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych :

§ 86

1. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu 3 dni od otrzymania prośby, o której mowa

w § 78 pkt. 1, do podania zakresu materiału, którego opanowanie pozwoli uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej.

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu z materiału, o którym mowa w ust. 1; w przypadku zajęć z techniki, informatyki, plastyki, muzyki i w – f, uczeń winien wykonać ćwiczenia praktyczne.

3. Nauczyciel, wystawiając roczną ocenę klasyfikacyjną uczniowi, o którym mowa w ust. § 78 pkt. 1, bierze pod uwagę zarówno wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, jak i oceny bieżące. 

4. Ocena, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 76 ust. 1 i § 75 ust. 5.

Dział VIII

Informowanie uczniów i rodziców

o postępach uczniów i wymaganiach edukacyjnych

§ 87

Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany na początku roku szkolnego poinformować uczniów o:

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 88

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania i trybie wystawiania oceny,§ 89

Wychowawca klasy na zebraniu rodziców, zorganizowanym w pierwszym miesiącu nauki, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

§ 90

Nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o stawianych im ocenach.

§ 91

O wynikach sprawdzianów i innych prac uczniowie winni być informowani nie później niż 

w terminie 14 dni od daty wykonania pracy.

§ 92

Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca powinien poinformować ucznia o przewidywanej dla niego nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Wychowawca zaś jest obowiązany  poinformować o tym pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (załącznik nr 1).

§ 93

Na tydzień przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym na stronie z ocenami z danych zajęć (ocena w ołówku). Wychowawca ma obowiązek poinformowania w tym samym terminie o ocenie zachowania. 

§ 94

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Na dwa tygodnie przed  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawca powinien poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca jest zobowiązany poinformować o tych ocenach pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (załącznik nr 4).

2. Wystawione przez nauczycieli oceny, o których mowa w ust. 1 mogą być:

a) wyższe od przewidywanych,

b) niższe od przewidywanych, jeśli uzyskane w ostatnim miesiącu roku szkolnego wyniki w nauce lub zachowaniu ucznia uniemożliwiają wystawienie oceny przewidywanej. 

§ 95

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do systematycznego zasięgania informacji 

u wychowawcy klasy (nauczyciela przedmiotu) na temat postępów dziecka.

§ 96

Wychowawca klasy zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch spotkań z rodzicami w ciągu semestru, w tym jednego spotkania sumującego pracę semestralną. 

§ 97

Zebranie informacyjne powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym. Otrzymanie informacji rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem na liście obecności.

§ 98

Dodatkową formą spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) są spotkania indywidualne 

z inicjatywy nauczyciela lub rodzica. Spotkania te winny być odnotowane zapisem w dzienniku lekcyjnym. Na żądanie nauczyciela rodzic zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lub na osobnym dokumencie.

§ 99

W przypadku pojawiających się istotnych niepowodzeń szkolnych u ucznia, nauczyciel niezwłocznie powinien poinformować o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i rodziców (prawnych opiekunów).

§ 100

Informacja o ocenach udzielona przez nauczyciela uczniowi (rodzicowi, prawnemu opiekunowi) powinna zawierać wskazówki dotyczące dalszej pracy.
ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 101

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Gimnazjum posiada własny sztandar.

5. Wnioski dotyczące zmian w Statucie Gimnazjum mogą być kierowane do Rady Pedagogicznej przez inne organy gimnazjum.

6. Zmiana statutu może nastąpić na wniosek:

1) dyrektora,

2) co najmniej 50 % członkSTATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 2

im. 42 PUŁKU PIECHOTY

w BIAŁYMSTOKU

 


ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Szkoła nosi nazwę Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Siedzibą szkoły jest Białystok, ul. Legionowa 7.

2. Szkoła działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

3. Ilekroć w statucie używa się określenia „gimnazjum” należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

4. Gimnazjum funkcjonuje na podbudowie programowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

5. Szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych i dzienniki zajęć innych w formie elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego reguluje załącznik  do Statutu Szkoły – „ Procedury prowadzenia  elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania  w Publicznym Gimnazjum nr 2 im.42 Pułku Piechoty w Białymstoku” oraz ogólne przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 2

1. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Białystok.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

3. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.

4. Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Białystok.

5. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

6. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym jednostki budżetowej”.

§ 3

1. Gimnazjum nosi imię 42 Pułku Piechoty, nadane przez organ prowadzący, na podstawie uchwały Nr XXIX/365/2000 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 czerwca 2000 r., na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego.

2. Nazwa Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku jest używana w pełnym brzmieniu, natomiast na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 4

Dokonywanie zmian w statucie następuje w drodze uchwał Rady Gimnazjum, a jeśli ta nie funkcjonuje, w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2. W realizacji zadań – gimnazjum przestrzega przepisów prawa międzynarodowego ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą.

3. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych,

b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym oraz celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem,

2) umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów poprzez:

a) ścisłą współpracę z rodzicami,

b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

c) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych,

d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

4) sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,

5) zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym lub wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej,

6) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,

7) kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości Ojczyzny poprzez:

a) włączanie uczniów w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych,

b) wyrabianie szacunku dla symboli narodowych (flaga, godło),

c) przyzwyczajanie uczniów do posługiwania się poprawnym ojczystym językiem,

8) kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:

a) ścisły kontakt z placówkami kultury (kina, filharmonia, teatry, muzea),

b) spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury,

c) obchody świąt i rocznic,

9) udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,

10) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

11) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację kół: przedmiotowych, zainteresowań, sportowych,

12) umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniem rodziców wyrażonym w formie pisemnego oświadczenia) poprzez zwalnianie z zajęć lekcyjnych w czasie świąt religijnych i rekolekcji.

13) promuje ochronę zdrowia.

4. Gimnazjum wykonuje swoje zadania przy uwzględnieniu optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

5. Gimnazjum realizuje swoje zadania poprzez:

1) zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

2) prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) umożliwienie uczniom udziału w konkursach przedmiotowych, w zawodach sportowych, turniejach wiedzy i innych,

4) eksponowanie osiągnięć uczniów w różnych formach twórczości i zawodach sportowych,

5) tworzenie klas sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami gimnazjum.

§ 6

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych są następujące:

1) z chwilą wejścia na teren gimnazjum oraz na zajęcia organizowane przez gimnazjum, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1) są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach - nie wolno zostawiać uczniów bez opieki,

b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu opracowanego przez dyrekcję gimnazjum

c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach szkolnych,

d) sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku.

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (pracownie: fizyczna, chemiczna, techniki) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

4) w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach.

2. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem gimnazjum, w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli gimnazjum są następujące:

1) każdy nauczyciel, organizujący jednostkę lekcyjną w terenie, zgłasza wyjście dyrektorowi gimnazjum i wpisuje do „zeszytu wyjść klas”, podając liczbę uczestników wycieczki i czas jej trwania.

2) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 30 uczniami, jeżeli grupa nie korzysta z publicznych środków lokomocji,

3) jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej,

4) na udział w wycieczce organizowanej poza granicami miasta nauczyciel musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,

5) wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia odpowiedniej dokumentacji (karta wycieczki, regulamin wycieczki, obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki, oświadczenia uczniów o zapoznaniu się z regulaminem wycieczki),

6) nie wolno organizować wycieczek podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych,

7) kierownikiem wycieczki może być oprócz nauczyciela każda osoba pełnoletnia po uzyskaniu zgody dyrektora gimnazjum.

3. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenie gimnazjum:

1) nauczyciele pełnią dyżury według ustalonego grafiku,

2) dyżury pełnione są od godz. 745 do zakończenia zajęć w gimnazjum i podczas przerw międzylekcyjnych,

3) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,

4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru,

5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną a następnie dyrektora gimnazjum,

6) dyrektor gimnazjum, w uzasadnionych przypadkach, powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

§ 7

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.


§ 8

1.Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji

      2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


§ 9

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

     2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierający  oraz zgody rodziców.

     3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

    4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.


     5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

     6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:


1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły. 

§ 10

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dyslekcją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

               2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                                 z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.


        

§ 11 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                         z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

   2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 12

 1.  W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


       2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:


1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;


2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;


3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;


4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.


        3. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.


§ 13

 Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują  egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym",  przeprowadzanym zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


       2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:


1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;


2) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;


3) zapewnieniu obecności w czasie egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

      3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE                   w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin. 


      4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 14

 Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole.


§ 15

 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                             o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.


          2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole. 


          3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. 


          4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:


1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 


          5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.


          6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

       

         7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program. 

 

          8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:


1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;


2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:


a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o chara- kterze socjoterapeutycznym,


3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami; 


4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);


5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 4 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne);


6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,               o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 i 5 (1- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu                   o potrzebie kształcenia specjalnego; 5 - przygotowanie uczniów do samodzielności              w życiu dorosłym);.


          9. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu                       indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  


10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.


        11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.


§ 16

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia, ustalając zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi od 10 do 12 i jest realizowany w co najmniej 3 dniach.

5. Zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor przydziela nauczycielom zatrudnionym w placówce, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 

5a.   Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi spoza placówki w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w którym zajęcia są organizowane.

8. Na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, który zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem dyrektor – w miarę posiadanych możliwości i przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia – umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

11. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia umożliwiającym uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

§ 17

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:

1) dla wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc nauczycieli i kolegów,

2) w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka, rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek. W przypadkach szczególnych – kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instancjami wspomagającymi pracę szkoły,

3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy wychowawca będzie udzielać poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz z kolegami z grupy,

4) w przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży prowadzona będzie stała i systematyczna kontrola uczniów ze środowisk zagrożonych oraz współpraca z instytucjami wspomagającymi gimnazjum (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).

2. W zakresie organizacji wewnątrz szkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia przyjmuje się następujące zasady działania:

1) przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów klas III z zakresu preorientacji zawodowej, obejmującego informacje o typach szkól, określenie predyspozycji zawodowych i zainteresowań, omówienie zasad rekrutacji, zapoznanie z rodzajami szkół ponadgimnazjalnych na terenie Białegostoku,

2) organizowanie spotkań dla gimnazjalistów z nauczycielami i uczniami ze szkół ponadgimnazjalnych,

3) udzielanie uczniom i rodzicom indywidualnych porad dotyczących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Proponowanie rodzicom uczniów z problemami zdrowotnymi możliwości przebadania dziecka w poradni psychologiczno - pedagogicznej w celu wyboru dalszego kierunku kształcenia,

4) udział gimnazjalistów w spotkaniach informacyjnych organizowanych zarówno przez szkoły ponadgimnazjalne jak i przez miasto Białystok,

5) przygotowanie tablicy informacyjnej zawierającej aktualne dane o szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 18

Szczegółowe cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne gimnazjum oraz sposoby ich realizacji określa program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki, które są realizowane przez wszystkich nauczycieli.


ROZDZIAŁ III

ORGANY GIMNAZJUM

§ 19

1. Organami gimnazjum są:

1) Dyrektor Gimnazjum,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Gimnazjum oraz Rada Rodziców (o ile zostaną utworzone),

4) Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z wymienionych w ust. 1 organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy Kolegialne działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

§ 20

1. Gimnazjum kieruje Dyrektor Gimnazjum. Kwalifikacje, tryb powoływania i odwoływania dyrektora określają oddzielne przepisy.

2. Do obowiązków Dyrektora Gimnazjum należy:

1) sprawowanie nadzoru wewnątrzgimnazjalnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników gimnazjum,

2) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) organizacja indywidualnego nauczania,

6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej gimnazjum podjętych w ramach jej kompetencji,

7) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym gimnazjum i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum,

10) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

12) współpraca z Radą Pedagogiczną, Rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

13) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom gimnazjum,

14) występowanie do władz z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników gimnazjum,

15) opracowanie arkusza organizacyjnego gimnazjum,

16) opracowanie regulaminu premiowania pracowników niepedagogicznych,

17) dobór i zatrudnianie kadry pedagogicznej,

18) dobór i zatrudnianie pracowników niepedagogicznych,

19) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,

20) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach:

a) zezwolenia na wniosek rodziców na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenia warunków jego realizacji,

b) odmowy wydania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

21) ustalenie – na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz, w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:

a) zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,  

22) podanie do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca informacji dotyczących szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów szkoleniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

23) ustalenie szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów,

24) wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,


3. Dyrektor gimnazjum ma prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom gimnazjum,

2) zatrudnianie i zwalnianie (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pracowników szkoły,

3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy gimnazjum i jego bieżącym funkcjonowaniu,

4) w uzasadnionych przypadkach występowania do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.

4. Dyrektor gimnazjum odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych przez gimnazjum wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

2) zgodność funkcjonowania gimnazjum z przepisami prawa oświatowego i statutem gimnazjum,

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku gimnazjum i podczas zajęć organizowanych przez gimnazjum oraz stan ochrony przeciwpożarowej budynku,

4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność gimnazjum,

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

6) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

7) odpowiada za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego oraz innych egzaminów przeprowadzanych w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami

§ 21

1. W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem gimnazjum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą w jej posiedzeniach udział wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum bez względu na wymiar czasu pracy.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Gimnazjum.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

3)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum,

4)       podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie,

5)       ustalanie szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

6)       ustalenie w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

7)       podjęcie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) propozycje zespołów nauczycieli dotyczące jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego,

3) projekt planu finansowego gimnazjum,

4) wnioski Dyrektora gimnazjum w sprawach przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

5) ustalenie średniej ocen ucznia do stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

6) wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

7) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki,

8) propozycje Dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9) kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu,

10) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

11) kandydata na stanowisko wicedyrektora.

12) szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez   uczniów gimnazjum;

8. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w gimnazjum.

10. W przypadku określonym w ust. 9 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

11. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala regulamin działania Rady Pedagogicznej ustalony przez tę Radę Pedagogiczną.

12. Rada Pedagogiczna zastępując Radę Gimnazjum jest zobowiązana zasięgnąć opinii rodziców i uczniów w sprawach:

1) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

2) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

13. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.

§ 22

1. W gimnazjum może być utworzona Rada Gimnazjum zgodnie z art. 50, ust. 1 Ustawy o systemie oświaty.

2. W przypadku braku Rady Gimnazjum jej zadania przejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 23

1. W gimnazjum działa Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb prac,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 2.

3. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły skierowanego do uczniów i realizowanego przez nauczycieli oraz programu profilaktyki skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora gimnazjum.

4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dni rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, programy te ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

4a.      Programy, o których mowa w ust. 4 obowiązują do czasu ich uchwalenia zgodnie z ust. 3 pkt 1.

5. Rady Rodziców opiniuje w szczególności:

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

2) plan finansowy składany przez Dyrektora Gimnazjum,

3) decyzje dyrektora o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

4) propozycje Dyrektora zawierające zestaw podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach gimnazjum.

7. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

§ 24

1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum, wszyscy uczniowie gimnazjum należą do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas należą do samorządu klasowego.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów . Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4. Do zadań samorządu należy:

1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

2) kształtowanie umiejętności wzajemnego współdziałania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

4) przedstawianie władzom gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej,

5) współdziałanie z władzami gimnazjum w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,

6) dbanie o mienie szkoły,

7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,

8) dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor gimnazjum.

5. Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,

2) przedstawiania propozycji do planu wychowawczego gimnazjum wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,

4) udział w formułowaniu przepisów wewnątrzgimnazjalnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki,

6) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w gimnazjum oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz gimnazjum o uczniach, poręczeń za uczniów,

7) wnioskowanie do dyrektora gimnazjum w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

8) dysponowania w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież

9) Samorząd Uczniowski na wniosek dyrektora gimnazjum wydaje opinie w sprawie pracy nauczycieli.

§ 25

1. Wszystkie organy gimnazjum współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów gimnazjum.

2. Koordynatorem współdziałania organów gimnazjum jest dyrektor gimnazjum, który:

1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum,

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami gimnazjum o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,

4) organizuje spotkania przedstawicieli organów gimnazjum.

3. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami gimnazjum lub wewnątrz niego dyrektor gimnazjum zobowiązany jest do:

1) zbadania przyczyn konfliktu,

2) wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

4. Spory pomiędzy dyrektorem gimnazjum a innymi organami gimnazjum rozstrzygają, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący gimnazjum albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 26

1. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody dyrektor gimnazjum wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 27

W Publicznym Gimnazjum nr 2 rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

§ 28

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego  roku.

1a.    W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę uczniów, liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

2. Organizacja zajęć edukacyjnych określona jest w tygodniowym rozkładzie zajęć, ustalanym przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

4. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której określi inny czas trwania zajęć lekcyjnych.

5. Przerwy między lekcjami trwają 5 i 10 minut, w tym jedna 20 minutowa.

§ 29

1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 28.

§ 30

Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa oddział może być dzielony na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31

1. Uczniowie, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują jego ukończenia w normalnym trybie, mogą być kierowani do oddziałów przysposabiających do pracy.

2. Decyzję o skierowaniu ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy podejmuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 32

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy gimnazjum oraz rodzice uczniów.

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

4. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora gimnazjum.

5. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

1) gromadzenie zbiorów, w tym:

a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,

b) czasopism przedmiotowo - metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla nauczycieli,

c) pomocy audiowizualnych,

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom,

4) organizację warsztatu czytelniczego, poprzez tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa,

6) współpracę z dyrektorem gimnazjum, radą pedagogiczną, uczniami, rodzicami (prawnymi opiekunami), innymi bibliotekami oraz instytucjami,

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i utrwalanie nawyku czytania i systematycznego uczenia się,

8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną oraz wzbogacających wiedzę o regionie.

6. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

7. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.

8. Systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy gimnazjum oraz zniszczone.

9. Czasopisma społeczno – kulturalne oraz prasa codzienna przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne przez 5 lat.

10. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek dyrektora gimnazjum co najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania zbioru zostaje skrócony).

11. Dyrektor gimnazjum sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza, zapewnia odpowiednie wyposażenie pomieszczenia warunkujące pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

12. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.

13. Roczny plan wydatków proponuje nauczyciel bibliotekarz i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi gimnazjum i radzie pedagogicznej.

14. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu gimnazjum.

15. Biblioteka może prowadzić własną działalność gospodarczą w celu zyskania dodatkowych środków na wzbogacenie księgozbioru.

16. W bibliotece działa aktyw biblioteczny złożony z łączników wytypowanych spośród uczniów wszystkich oddziałów. Działa on według ustalonego regulaminu.

§ 33

1. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom i młodzieży opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych liczących maksymalnie 25 uczniów.

3. Do zadań świetlicy należy:

1) organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

2) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

3) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształceniu nawyków kulturalnego życia codziennego,

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i zdrowego trybu życia,

5) rozwijanie samodzielności,

6) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi.

§ 34

Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada:

1) sale lekcyjne,

2) 2 sale gimnastyczne,

3) bibliotekę z czytelnią,

4) pracownie przedmiotowe,

5) świetlicę szkolną zwaną dalej Klubem Uczniowskim.


ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

§ 35

1. W gimnazjum zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników w gimnazjum regulują odrębne przepisy.

§ 36

1. Do zadań nauczyciela gimnazjum należy:

1) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,

2) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,

3) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym lub mającym trudności w nauce,

4) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu gimnazjum, rodziny, środowiska i kraju,

5) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

6) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależniania, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej,

7) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

8) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów,

9) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego,

10) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowaniu się do egzaminów i konkursów,

11) prowadzenie klasy - pracowni, przejawianie troski o powierzone mienie, dbanie o estetykę miejsca pracy,

12) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie gimnazjum,

13) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

14) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

15) doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych,

16) prowadzenie zleconego przez dyrektora wychowawstwa klasy,

17) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela,

18) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

19) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w gimnazjum według harmonogramu dyżurów,

20) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora gimnazjum a wynikających z organizacji pracy gimnazjum,

21) informowanie ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach nauczania zgodnie z procedurami zawartymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

§ 37

Nauczyciel gimnazjum ma prawo do:

1) oceny swojej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) nagrody dyrektora gimnazjum, kuratora oświaty, prezydenta miasta, Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 38

1. Uprawnienia nauczyciela gimnazjum:

1) nauczyciel decyduje o wyborze metod, form i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu oraz wybiera program nauczania i podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia Radzie Pedagogicznej,

2) nauczyciel decyduje o treści programowej koła lub zespołu, które prowadzi,

3) nauczyciel decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami oceniania,

4) nauczyciel ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

5) nauczyciel ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

6) nauczyciel czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia gimnazjum,

7) nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

§ 39

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. W gimnazjum powołuje się doraźnie zespoły nauczycieli, których zadaniem jest wybór podręcznika, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na cykl edukacyjny, w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego.

2a.   W skład osobowy zespołów, o których mowa w ust. 2 wchodzą zatrudnieni w szkole nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3. W gimnazjum działają następujące zespoły przedmiotowe i wychowawcze:

1) zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych,

2) zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

3) zespół nauczycieli języków obcych,

4) zespół nauczycieli wychowania fizycznego,

5) zespół wychowawczy.

4. Lidera zespołu powołuje dyrektor gimnazjum na wniosek zespołu.

5. Lider opracowuje harmonogram prac zespołu na dany rok szkolny w terminie do 20 września.

§ 40

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem gimnazjum za:

1) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych ,

2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,

3) skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w czasie pożaru,

5) zniszczenie lub stratę majątku lub wyposażenia gimnazjalnego wynikłe z nieporządku lub braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 41

1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się oddziałem przez cały okres nauczania, z wyłączeniem przyczyn obiektywnych.

§ 42

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,

2) utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasy w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

3) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do gimnazjum, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

4) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,

5) kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzanie atmosfery rozwijającej wśród uczniów więzy koleżeństwa i przyjaźni.

6) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,

7) wyrabianie u uczniów poczucia odpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i gimnazjum,

8) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w gimnazjum, poza nim, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami),

9) udzielanie szczegółowej pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i wychowawczych,

10) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z pielęgniarką szkolną, rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów,

11) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w gimnazjum i poza nim,

12) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawie postępów w nauce i zachowaniu uczniów,

13) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,

14) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami władz gimnazjalnych, poleceniami dyrektora gimnazjum, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen klasy, pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

b) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia gimnazjum,

c) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu z całokształtem pracy wychowawczej gimnazjum,

15) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wspólnie z radą pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, jak również powołanymi do tego organizacjami i instytucjami w postaci pomocy finansowej przy zakupie podręczników oraz pomocy przy pozyskiwaniu odzieży,

16) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

17) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystanie ich walorów opiekuńczo – wychowawczych.

§ 43

Wychowawca ma prawo do:

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższy okres,

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora gimnazjum i instytucji wspomagających gimnazjum,

3) ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców własnych form wynagradzania i motywowania wychowanków.

§ 44

Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem gimnazjum za:

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) wokół programu wychowawczego klasy i gimnazjum,

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

§ 45

Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

3) w zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych,

c) informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

d) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

e) prowadzenie różnych form informacji o książkach,

f) udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom kół zainteresowań w przeprowadzaniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece i przygotowaniu imprez czytelniczych,

2) w zakresie pracy organizacyjnej:

a) gromadzenie i ewidencję zbiorów,

b) konserwację i selekcję zbiorów,

c) opracowanie biblioteczne zbiorów,

d) organizację warsztatu informacyjnego,

e) organizację udostępniania zbiorów.

§ 46

W przypadku, gdy w Gimnazjum będzie co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dodatkowe stanowiska wicedyrektorów (w przypadku dużej liczby oddziałów) tworzy się za zgodą organu prowadzącego.

§ 47

1. Pracownikami administracyjno - obsługowymi w gimnazjum są:

1) sekretarz szkoły,

2) główny księgowy,

3) specjalista ds. kadr i płac,

4) kier  ownik gospodarczy,

5) starszy referent,

6) informatyk,

7) inspektor bhp,

8) woźna,

9) sprzątaczki,

10) konserwator,

11) dozorcy.

2. Obowiązki osób wymienionych w punkcie 1 określają odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE GIMNAZJUM I RODZICE

§ 48

W stosunku do uczniów przechodzących z innej szkoły, różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia. 

§ 49

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych-jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

7) bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów,

8) bycia ocenianym z przedmiotów wyłącznie za wiadomości i umiejętności; oceny postawy ucznia dokonuje się w ocenie zachowania,

9) powtórzenia i ugruntowania wiedzy przed zapowiedzianą pracą kontrolną,

10) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w czasie lekcji,

11) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego,

12) odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora gimnazjum,

13) zmiany gimnazjum w ciągu roku szkolnego,

14) dyskrecji w sprawach osobistych (stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia).

2. W przypadku naruszenia praw ucznia może on, jego rodzice (prawni opiekunowie) odwołać się do:

1) Dyrektora Gimnazjum, gdy prawa narusza nauczyciel lub inny pracownik szkoły,

2) Podlaskiego Kuratora Oświaty, gdy prawa narusza dyrektor.

3. Dyrektor Gimnazjum udziela odpowiedzi po rozpatrzeniu skargi, w terminie 30 dni od jej wpłynięcia.

§ 50

Uczeń ma obowiązek:

1) godnie reprezentować gimnazjum,

2) respektować prawo każdego człowieka do nietykalności fizycznej i bezpieczeństwa psychicznego,

3) stosować się do ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

a)    szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

b)    szanować poglądy i przekonania innych,

c)     przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,

d)    dążyć do polubownego rozwiązywania konfliktów koleżeńskich,

e)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły,

4) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i w życiu gimnazjum,

5) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia ustania przyczyny nieobecności,

6) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych i uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach  terminie i na warunkach ustalonych przez nauczyciela,

7) przestrzegać zasad higieny osobistej,

8) przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,

9) szanować i chronić mienie gimnazjum,

10) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę w formie wyznaczonej przez szkołę,

11) przychodzenia na:

a) zajęcia szkolne w stroju nie naruszającym zasad estetyki i kultury osobistej, tzn. ubranie powinno zakrywać ramiona i brzuch, a spodnie i spódnice nie powinny być krótsze niż do połowy uda,

b) uroczystości szkolne w stroju galowym (biała bluzka /koszula i   granatowa(e) / czarna(e) spódnica/spodnie, sukienka,

12) respektować obowiązujące w szkole zakazy.

§ 51

Uczniom zabrania się:

1) palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, „dopalaczy”  i innych substancji odurzających

2) jedzenia, picia i żucia gumy podczas lekcji,

3) używania wulgarnego słownictwa,

4) korzystania podczas lekcji z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,

5) przynoszenia do szkoły rzeczy cennych, o ile uczeń nie jest w stanie sam zadbać, by nie uległy zniszczeniu bądź nie zostały zgubione,

6) skreślono

7) noszenia ekstrawaganckiej biżuterii i makijażu oraz malowania i zdobienia paznokci,

8) przynoszenia do szkoły przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia,

9) wszelkich niebezpiecznych zachowań stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych,

10) eksponowania symboli wszelkich środków odurzających.

§ 52

Ustala się następujące zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie gimnazjum:

1) w czasie trwania zajęć uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i trzymać go w plecaku,

2) w trakcie trwania lekcji uczeń nie może korzystać również z innych urządzeń   elektronicznych bez zgody nauczyciela, ( w tym słuchawek)

3) podczas przerw uczeń może rozmawiać przez telefon komórkowy, wysyłać wiadomości tekstowe oraz korzystać ze sprzętu audio za pomocą słuchawek,

4) w czasie trwania przerwy dopuszcza się robienie zdjęć wyłącznie za zgodą osoby fotografowanej,

5) w przypadku nieprzestrzegania zapisów ustalonych w punktach 1 – 4 nauczyciel ma prawo odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne, przekazać do sejfu szkolnego i powiadomić rodziców,

6) szkoła nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji finansowych za zniszczenie lub kradzież telefonu komórkowego ucznia oraz innych urządzeń elektronicznych.

§ 53

Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce, dobre lokaty w konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę na rzecz gimnazjum:

1) pochwalą wychowawcy wobec klasy,

2) pochwalą udzieloną na apelu,

3) umieszczeniem nazwiska na Tablicy Mistrzów,

4) nagrodą rzeczową,

5) wpisem do Księgi Pamiątkowej,

6) listem gratulacyjnym dla rodziców,

7) otrzymaniem świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 54

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu gimnazjum oraz regulaminu samorządu uczniowskiego uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem ustnym udzielonym przez wychowawcę, pedagoga, dyrektora gimnazjum,

2) naganą wychowawcy, pedagoga, dyrektora gimnazjum, z wpisem do dziennika lekcyjnego.

3) odsunięciem od przywilejów uczniowskich (np. szczęśliwy numerek, prawo poprawiania ocen),

4) zakazem udziału w imprezach klasowych (szkolnych),

5) obowiązkiem wykonania określonej pracy na rzecz szkoły,

6) przeniesieniem do innej klasy,

7) skreśleniem z listy uczniów gimnazjum z równoczesnym przeniesieniem do innego gimnazjum przez kuratora oświaty.

2. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

3. Uczeń ma prawo do wniesienia pisemnego odwołania od wymierzonej kary do dyrektora gimnazjum w terminie 3 dni od daty wymierzenia kary.

4. Dyrektor gimnazjum może zawiesić wymierzenie kary, jeżeli uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego.

5. Uczeń ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora gimnazjum do Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem dyrektora gimnazjum w ciągu 7 dni od daty wymierzenia kary.

6. Prawo do odwołania przysługuje również rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

§ 55

Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania od dyrektora gimnazjum oraz wychowawcy klasy informacji o zadaniach gimnazjum oraz zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w gimnazjum i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

2) zapoznania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

3) uzyskania w każdym czasie informacji na temat swego dziecka.

ROZDZIAŁ VII

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Dział I 

Funkcja i cel oceny

§ 56

1. Ocena ma spełniać funkcję diagnostyczną, wspierać karierę szkolną ucznia, monitorować jego postępy. Umożliwia ona ustalenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia. Informuje nauczyciela o efektach jego pracy w skali indywidualnej i zbiorowości klasowej. Służy planowaniu procesu nauczania, doskonaleniu organizacji i metod pracy. Pozwala rodzicom (opiekunom prawnym) wspierać karierę szkolną dziecka. Kształtuje u ucznia postawę odpowiedzialności za proces uczenia się. Ułatwia wybór drogi dalszego kształcenia. Służy zróżnicowaniu uczniów zgodnie z przyjęta skalą.  Pozwala ocenić stopień opanowania wiedzy w dłuższym dystansie i porównać osiągnięcia uczniów. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.


§ 57

3. Ocenie podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b) zachowanie ucznia,

c) projekt edukacyjny.

4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:

a) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) Promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

Dział II

Zasady oceniania zajęć edukacyjnych

§ 58

Podstawą oceniania są stosowne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikające z wyboru danego programu nauczania.

§ 59

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

§ 60

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na koniec I i II semestru dokonuje się klasyfikacji uczniów. Klasyfikacja na koniec II semestru jest jednocześnie klasyfikacją roczną. Wystawiona ocena roczna powinna uwzględniać ocenę za pierwszy semestr.

§ 61

Oceniania uczniów dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

§ 62

1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania różnorodnych form aktywności uczniów i odnotowywania tego w dzienniku lekcyjnym:

1) odpowiedzi ustne (aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie uczenia się),

2) odpowiedzi pisemne,

3) prace domowe,

4) krótkie pisemne sprawdziany (do 20 min.) z aktualnie przerabianego materiału, sprawdziany praktyczne,

5) dłuższe prace pisemne (do 1,5 godz.) po omówieniu większej, spójnej tematycznie partii materiału i rozwijanych w trakcie jej omawiania umiejętności.

2. Prace, o których mowa w ust. 1 pkt 5 muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń musi znać zakres materiału, który obejmuje sprawdzian i jego formę. Pozostałe formy oceniania nie muszą być wcześniej zapowiadane uczniom.

§ 63

Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to zobowiązany jest to uczynić w terminie dwutygodniowym od ustąpienia przyczyny nieobecności, w formie określonej przez nauczyciela.

§ 64

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 65

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyk, zajęć komputerowych i na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony  w tej opinii. 

§ 66

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 67

1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny (z wyjątkiem bardzo dobrej) z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, w terminie i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 

2. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu ustalenia warunków i terminu poprawy oceny. 

§ 68

Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego, z zastrzeżeniem § 84 

§ 69

Każda ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na ich wniosek nauczyciel powinien ją na bieżąco uzasadnić. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na żądanie na warunkach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.

§ 70

Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. Zasady organizacji i przebiegu egzaminu poprawkowego normuje § 86 ust. 5 – 13. 

§ 71

Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

a) stopień niedostateczny – 1,

b) stopień dopuszczający – 2,

c) stopień dostateczny – 3,

d) stopień dobry – 4,

e) stopień bardzo dobry – 5,

f) stopień celujący – 6.


§ 72

1. Nauczyciel może rozszerzyć skalę ocen cząstkowych za pomocą znaków „+” (plus), „-” (minus). Znaki te samodzielnie nie stanowią ocen.

2. Przykładowy zapis ocenianych form aktywności uczniów w dzienniku lekcyjnym:

prace kontrolne/sprawdziany; kartkówki; odpowiedzi ustne; przygotowanie do lekcji; prowadzenie zeszytu; prace domowe; prace nadobowiązkowe.


Dział III

Kryteria ocen

§ 73

Ustala się następujące kryteria oceny uczniów:

1) OCENA NIEDOSTATECZNA – Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy;

2) OCENA DOPUSZCZAJĄCA – Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. Jego wiedza posiada poważne braki, możliwe jednak do usunięcia. Uczeń przejawia (niesystematycznie) pewne zaangażowanie w proces uczenia się;

3) OCENA DOSTATECZNA – Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. Wykonuje proste zadania. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień;

4) OCENA DOBRA – Uczeń w dobrym stopniu opanował materiał programowy. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela. Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych. Jest aktywny w czasie lekcji;

5) OCENA BARDZO DOBRA – Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany programem. Integruje wiedzę uzyskaną ze źródeł różnego typu oraz potrafi ją wyrazić w wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. Bierze udział w konkursach przedmiotowych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z danym przedmiotem. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów;

6) OCENA CELUJĄCA – Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianym programem nauczani oraz twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do materiału przekazanego na lekcji, bierze udział w konkursach.

Dział IV

Kryteria oceny zachowania 

§ 74

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom,

8) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni. 

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 69 ust. 1a i 1b.

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

§ 75

1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca, po:

1) zebraniu opinii nauczycieli z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 2

2) uzyskaniu opinii zespołu klasowego z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 3

3) otrzymaniu pisemnej samooceny ocenianego ucznia z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 4 wystawia ocenę zachowania.

4) Uwzględnieniu pochwał i uwag  zebranych przez ucznia w ciągu semestru

5) Przenalizowaniu frekwencji ucznia.

2. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 84 ust.1.

Dział V

Zasady klasyfikowania

§ 76

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania – ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 77

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu semestru.

§ 78

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio § 72, § 74 i § 75.

§ 79

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 84.

§ 80

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

§ 81

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualizację pracy nauczyciela z danym uczniem lub skierowanie go na zespoły wyrównywania wiedzy.


§ 82

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na pisemną prośbę zdawać egzamin klasyfikacyjny, który obejmuje zrealizowane treści kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany na piśmie do dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Termin składania podań upływa w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne.

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 5 pkt. a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności :

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b – skład komisji,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

14a.     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (załącznik nr 3a i 3). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 68 ust. 1. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1. i § 85 ust. 5.

§ 83

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, ze wskazaniem uchybień, należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni 

po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. Dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia niezwłocznie. 

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt. a przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).

6. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. a, wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących te same zajęcia edukacyjne.

7. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. b, wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f) przedstawiciel rady rodziców.

8. Nauczyciel, o którym mowa w § 84 ust. 6 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 85 ust. 5. 

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

b) skład komisji,

c) termin sprawdzianu, o którym mowa w § 76 ust. 4 pkt. a,

d) zadania (pytania) sprawdzające,

e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.

12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (załącznik nr 5 i 5a).

13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

15. Przepisy ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

Dział VI

Zasady promowania

§ 84

1. W klasach I – II gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a uczeń kl. III kończy gimnazjum, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu zawartego w § 67, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a.    

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji (nie kończy gimnazjum) i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje do klasy programowo wyższej promocję z wyróżnieniem. 

3a.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

a) skład komisji,

b) termin egzaminu poprawkowego, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

10a.   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (załącznik nr 2).

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 

14. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, z zastrzeżeniem ust. 1 a. 

15. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 

o której mowa w ust. 14 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

15a.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 

do średniej ocen, o której mowa w ust. 15, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Dział VII

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

z zajęć edukacyjnych 

§ 85

Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia może zwrócić się z pisemną prośbą o:

1) wskazanie możliwości poprawy oceny rocznej na wyższą pod warunkiem, że: 

a) pisał wszystkie przewidziane w danym semestrze prace sprawdzające poziom jego wiadomości i umiejętności (prace kontrolne, sprawdziany, testy, kartkówki, dyktanda, itp.) i wykorzystał przysługujące mu prawo do poprawy uzyskanej oceny zgodnie z § 60;

b) większość ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru odpowiada kryteriom wyższej oceny, o którą się ubiega;

c) korzystał z możliwości wykonania dodatkowych zadań proponowanych przez nauczyciela w danym semestrze.

- w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych :

§ 86

1. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu 3 dni od otrzymania prośby, o której mowa

w § 78 pkt. 1, do podania zakresu materiału, którego opanowanie pozwoli uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej.

2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu z materiału, o którym mowa w ust. 1; w przypadku zajęć z techniki, informatyki, plastyki, muzyki i w – f, uczeń winien wykonać ćwiczenia praktyczne.

3. Nauczyciel, wystawiając roczną ocenę klasyfikacyjną uczniowi, o którym mowa w ust. § 78 pkt. 1, bierze pod uwagę zarówno wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, jak i oceny bieżące. 

4. Ocena, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 76 ust. 1 i § 75 ust. 5.

Dział VIII

Informowanie uczniów i rodziców

o postępach uczniów i wymaganiach edukacyjnych

§ 87

Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany na początku roku szkolnego poinformować uczniów o:

1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,

2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

§ 88

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania i trybie wystawiania oceny,§ 89

Wychowawca klasy na zebraniu rodziców, zorganizowanym w pierwszym miesiącu nauki, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  

§ 90

Nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o stawianych im ocenach.

§ 91

O wynikach sprawdzianów i innych prac uczniowie winni być informowani nie później niż 

w terminie 14 dni od daty wykonania pracy.

§ 92

Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca powinien poinformować ucznia o przewidywanej dla niego nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Wychowawca zaś jest obowiązany  poinformować o tym pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (załącznik nr 1).

§ 93

Na tydzień przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym na stronie z ocenami z danych zajęć (ocena w ołówku). Wychowawca ma obowiązek poinformowania w tym samym terminie o ocenie zachowania. 

§ 94

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Na dwa tygodnie przed  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawca powinien poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca jest zobowiązany poinformować o tych ocenach pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (załącznik nr 4).

2. Wystawione przez nauczycieli oceny, o których mowa w ust. 1 mogą być:

a) wyższe od przewidywanych,

b) niższe od przewidywanych, jeśli uzyskane w ostatnim miesiącu roku szkolnego wyniki w nauce lub zachowaniu ucznia uniemożliwiają wystawienie oceny przewidywanej. 

§ 95

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do systematycznego zasięgania informacji 

u wychowawcy klasy (nauczyciela przedmiotu) na temat postępów dziecka.

§ 96

Wychowawca klasy zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch spotkań z rodzicami w ciągu semestru, w tym jednego spotkania sumującego pracę semestralną. 

§ 97

Zebranie informacyjne powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym. Otrzymanie informacji rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem na liście obecności.

§ 98

Dodatkową formą spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) są spotkania indywidualne 

z inicjatywy nauczyciela lub rodzica. Spotkania te winny być odnotowane zapisem w dzienniku lekcyjnym. Na żądanie nauczyciela rodzic zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lub na osobnym dokumencie.

§ 99

W przypadku pojawiających się istotnych niepowodzeń szkolnych u ucznia, nauczyciel niezwłocznie powinien poinformować o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i rodziców (prawnych opiekunów).

§ 100

Informacja o ocenach udzielona przez nauczyciela uczniowi (rodzicowi, prawnemu opiekunowi) powinna zawierać wskazówki dotyczące dalszej pracy.
ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 101

1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4. Gimnazjum posiada własny sztandar.

5. Wnioski dotyczące zmian w Statucie Gimnazjum mogą być kierowane do Rady Pedagogicznej przez inne organy gimnazjum.

6. Zmiana statutu może nastąpić na wniosek:

1) dyrektora,

2) co najmniej 50 % członków Rady Pedagogicznej.

7. Po trzech kolejnych nowelizacjach dyrektor szkoły zobowiązany jest do ujednolicenia tekstu statutu. 


Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 3a

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Załącznik nr 5a

8. „ Procedury prowadzenia  elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania  w Publicznym Gimnazjum nr 2 im.42 Pułku Piechoty w Białymstoku”


ów Rady Pedagogicznej.

7. Po trzech kolejnych nowelizacjach dyrektor szkoły zobowiązany jest do ujednolicenia tekstu statutu. 


Załączniki:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 3a

5. Załącznik nr 4

6. Załącznik nr 5

7. Załącznik nr 5a

8. „ Procedury prowadzenia  elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania  w Publicznym Gimnazjum nr 2 im.42 Pułku Piechoty w Białymstoku”