Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Licznik odwiedzin:
WSO
ROZDZIAŁ VII STATUTU
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Dział I 
Funkcja i cel oceny
§ 56
1. Ocena ma spełniać funkcję diagnostyczną, wspierać karierę szkolną ucznia, monitorować jego postępy. Umożliwia ona ustalenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przez ucznia. Informuje nauczyciela o efektach jego pracy w skali indywidualnej i zbiorowości klasowej. Służy planowaniu procesu nauczania, doskonaleniu organizacji i metod pracy. Pozwala rodzicom (opiekunom prawnym) wspierać karierę szkolną dziecka. Kształtuje u ucznia postawę odpowiedzialności za proces uczenia się. Ułatwia wybór drogi dalszego kształcenia. Służy zróżnicowaniu uczniów zgodnie z przyjęta skalą.  Pozwala ocenić stopień opanowania wiedzy w dłuższym dystansie i porównać osiągnięcia uczniów. 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

§ 57
3. Ocenie podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia,
c) projekt edukacyjny.
4. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu według odrębnych zasad. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego nie ma wpływu na:
a) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) Promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.
Dział II
Zasady oceniania zajęć edukacyjnych
§ 58
Podstawą oceniania są stosowne wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikające z wyboru danego programu nauczania.
§ 59
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
§ 60
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na koniec I i II semestru dokonuje się klasyfikacji uczniów. Klasyfikacja na koniec II semestru jest jednocześnie klasyfikacją roczną. Wystawiona ocena roczna powinna uwzględniać ocenę za pierwszy semestr.
§ 61
Oceniania uczniów dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.
§ 62
1. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania różnorodnych form aktywności uczniów i odnotowywania tego w dzienniku lekcyjnym:
1) odpowiedzi ustne (aktywność na zajęciach, bieżące postępy ucznia w procesie uczenia się),
2) odpowiedzi pisemne,
3) prace domowe,
4) krótkie pisemne sprawdziany (do 20 min.) z aktualnie przerabianego materiału, sprawdziany praktyczne,
5) dłuższe prace pisemne (do 1,5 godz.) po omówieniu większej, spójnej tematycznie partii materiału i rozwijanych w trakcie jej omawiania umiejętności.
2. Prace, o których mowa w ust. 1 pkt 5 muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym. Uczeń musi znać zakres materiału, który obejmuje sprawdzian i jego formę. Pozostałe formy oceniania nie muszą być wcześniej zapowiadane uczniom.
§ 63
Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to zobowiązany jest to uczynić w terminie dwutygodniowym od ustąpienia przyczyny nieobecności, w formie określonej przez nauczyciela.
§ 64
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 65
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyk, zajęć komputerowych i na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony  w tej opinii. 
§ 66
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 67
1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny (z wyjątkiem bardzo dobrej) z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny, w terminie i na warunkach określonych przez nauczyciela przedmiotu. 
2. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela przedmiotu w celu ustalenia warunków i terminu poprawy oceny. 
§ 68
Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego, z zastrzeżeniem § 84 
§ 69
Każda ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na ich wniosek nauczyciel powinien ją na bieżąco uzasadnić. Sprawdzone i ocenione prace klasowe uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na żądanie na warunkach ustalonych z nauczycielem przedmiotu.
§ 70
Uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy. Zasady organizacji i przebiegu egzaminu poprawkowego normuje § 86 ust. 5 – 13. 
§ 71
Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień niedostateczny – 1,
b) stopień dopuszczający – 2,
c) stopień dostateczny – 3,
d) stopień dobry – 4,
e) stopień bardzo dobry – 5,
f) stopień celujący – 6.

§ 72
1. Nauczyciel może rozszerzyć skalę ocen cząstkowych za pomocą znaków „+” (plus), „-” (minus). Znaki te samodzielnie nie stanowią ocen.
2. Przykładowy zapis ocenianych form aktywności uczniów w dzienniku lekcyjnym:
prace kontrolne/sprawdziany; kartkówki; odpowiedzi ustne; przygotowanie do lekcji; prowadzenie zeszytu; prace domowe; prace nadobowiązkowe.

Dział III
Kryteria ocen
§ 73
Ustala się następujące kryteria oceny uczniów:
1) OCENA NIEDOSTATECZNA – Uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. Braki w wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. Uczeń nie wykazuje zadowalającej aktywności poznawczej i chęci do pracy;
2) OCENA DOPUSZCZAJĄCA – Uczeń przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności. Jego wiedza posiada poważne braki, możliwe jednak do usunięcia. Uczeń przejawia (niesystematycznie) pewne zaangażowanie w proces uczenia się;
3) OCENA DOSTATECZNA – Uczeń potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji. Wykonuje proste zadania. W czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym. Opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień;
4) OCENA DOBRA – Uczeń w dobrym stopniu opanował materiał programowy. Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji. Umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje przy pomocy nauczyciela. Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o stosunkowo niewielkiej skali trudności. Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych. Jest aktywny w czasie lekcji;
5) OCENA BARDZO DOBRA – Uczeń w pełni opanował materiał przewidziany programem. Integruje wiedzę uzyskaną ze źródeł różnego typu oraz potrafi ją wyrazić w wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami. Wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji. Bierze udział w konkursach przedmiotowych lub wymagających wiedzy i umiejętności związanych z danym przedmiotem. Rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności. Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem również pokrewnych przedmiotów;
6) OCENA CELUJĄCA – Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianym programem nauczani oraz twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne, jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do materiału przekazanego na lekcji, bierze udział w konkursach.
Dział IV
Kryteria oceny zachowania 
§ 74
1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
1a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni. 
2. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem § 69 ust. 1a i 1b.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
§ 75
1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca, po:
1) zebraniu opinii nauczycieli z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 2
2) uzyskaniu opinii zespołu klasowego z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 3
3) otrzymaniu pisemnej samooceny ocenianego ucznia z uwzględnieniem § 64 ust. 4 pkt. 4 wystawia ocenę zachowania.
4) Uwzględnieniu pochwał i uwag  zebranych przez ucznia w ciągu semestru
5) Przenalizowaniu frekwencji ucznia.
2. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 84 ust.1.
Dział V
Zasady klasyfikowania
§ 76
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania – ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 77
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu semestru.
§ 78
Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio § 72, § 74 i § 75.
§ 79
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 84.
§ 80
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 
§ 81
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez indywidualizację pracy nauczyciela z danym uczniem lub skierowanie go na zespoły wyrównywania wiedzy.

§ 82
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może na pisemną prośbę zdawać egzamin klasyfikacyjny, który obejmuje zrealizowane treści kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowany na piśmie do dyrektora szkoły rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
4. Termin składania podań upływa w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok lub program nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne.
7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3, 5 pkt. a przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt. b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu dnia. 
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatora – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności :
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt. b – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 
14a.     Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (załącznik nr 3a i 3). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 68 ust. 1. 
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko 
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 84 ust. 1. i § 85 ust. 5.
§ 83
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
2. Zastrzeżenia, ze wskazaniem uchybień, należy zgłosić na piśmie w terminie do 7 dni 
po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 
3. Dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia niezwłocznie. 
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4 pkt. a przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).
6. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. a, wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących te same zajęcia edukacyjne.
7. W skład komisji, o której mowa w ust. 4 pkt. b, wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, 
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
8. Nauczyciel, o którym mowa w § 84 ust. 6 pkt. b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 
10. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 85 ust. 5. 
11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu, o którym mowa w § 76 ust. 4 pkt. a,
d) zadania (pytania) sprawdzające,
e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
12. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (załącznik nr 5 i 5a).
13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11 pkt. 1 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
15. Przepisy ust. 1 – 13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 
Dział VI
Zasady promowania
§ 84
1. W klasach I – II gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a uczeń kl. III kończy gimnazjum, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu zawartego w § 67, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 1a.    
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji (nie kończy gimnazjum) i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje do klasy programowo wyższej promocję z wyróżnieniem. 
3a.   Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 
do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego  albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
6. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie może być zwolniony z udziału w pracy w komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 
a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego, 
c) pytania egzaminacyjne, 
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
10a.   Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia (załącznik nr 2).
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 
14. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, z zastrzeżeniem ust. 1 a. 
15. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, 
o której mowa w ust. 14 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
15a.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, 
do średniej ocen, o której mowa w ust. 15, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
Dział VII
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych 
§ 85
Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ucznia może zwrócić się z pisemną prośbą o:
1) wskazanie możliwości poprawy oceny rocznej na wyższą pod warunkiem, że: 
a) pisał wszystkie przewidziane w danym semestrze prace sprawdzające poziom jego wiadomości i umiejętności (prace kontrolne, sprawdziany, testy, kartkówki, dyktanda, itp.) i wykorzystał przysługujące mu prawo do poprawy uzyskanej oceny zgodnie z § 60;
b) większość ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru odpowiada kryteriom wyższej oceny, o którą się ubiega;
c) korzystał z możliwości wykonania dodatkowych zadań proponowanych przez nauczyciela w danym semestrze.
- w ciągu 3 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych :
§ 86
1. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu 3 dni od otrzymania prośby, o której mowa
w § 78 pkt. 1, do podania zakresu materiału, którego opanowanie pozwoli uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej.
2. Na tydzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń jest zobowiązany do napisania sprawdzianu z materiału, o którym mowa w ust. 1; w przypadku zajęć z techniki, informatyki, plastyki, muzyki i w – f, uczeń winien wykonać ćwiczenia praktyczne.
3. Nauczyciel, wystawiając roczną ocenę klasyfikacyjną uczniowi, o którym mowa w ust. § 78 pkt. 1, bierze pod uwagę zarówno wynik sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, jak i oceny bieżące. 
4. Ocena, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 76 ust. 1 i § 75 ust. 5.
Dział VIII
Informowanie uczniów i rodziców
o postępach uczniów i wymaganiach edukacyjnych
§ 87
Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany na początku roku szkolnego poinformować uczniów o:
1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania,
2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
§ 88
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o kryteriach oceniania zachowania i trybie wystawiania oceny,


§ 89
Wychowawca klasy na zebraniu rodziców, zorganizowanym w pierwszym miesiącu nauki, informuje rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  
§ 90
Nauczyciel informuje na bieżąco uczniów o stawianych im ocenach.
§ 91
O wynikach sprawdzianów i innych prac uczniowie winni być informowani nie później niż 
w terminie 14 dni od daty wykonania pracy.
§ 92
Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych. Wychowawca powinien poinformować ucznia o przewidywanej dla niego nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Wychowawca zaś jest obowiązany  poinformować o tym pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (załącznik nr 1).
§ 93
Na tydzień przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej dla niego ocenie z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych i odnotowania tego faktu w dzienniku lekcyjnym na stronie z ocenami z danych zajęć (ocena w ołówku). Wychowawca ma obowiązek poinformowania w tym samym terminie o ocenie zachowania. 
§ 94
1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Na dwa tygodnie przed  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę o przewidywanych dla niego  rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a wychowawca powinien poinformować ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Wychowawca jest zobowiązany poinformować o tych ocenach pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia (załącznik nr 4).
2. Wystawione przez nauczycieli oceny, o których mowa w ust. 1 mogą być:
a) wyższe od przewidywanych,
b) niższe od przewidywanych, jeśli uzyskane w ostatnim miesiącu roku szkolnego wyniki w nauce lub zachowaniu ucznia uniemożliwiają wystawienie oceny przewidywanej. 
§ 95
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do systematycznego zasięgania informacji 
u wychowawcy klasy (nauczyciela przedmiotu) na temat postępów dziecka.
§ 96
Wychowawca klasy zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej dwóch spotkań z rodzicami w ciągu semestru, w tym jednego spotkania sumującego pracę semestralną. 
§ 97
Zebranie informacyjne powinno być potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym. Otrzymanie informacji rodzic (opiekun prawny) potwierdza podpisem na liście obecności.
§ 98
Dodatkową formą spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) są spotkania indywidualne 
z inicjatywy nauczyciela lub rodzica. Spotkania te winny być odnotowane zapisem w dzienniku lekcyjnym. Na żądanie nauczyciela rodzic zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie informacji własnoręcznym podpisem w dzienniku lub na osobnym dokumencie.
§ 99
W przypadku pojawiających się istotnych niepowodzeń szkolnych u ucznia, nauczyciel niezwłocznie powinien poinformować o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i rodziców (prawnych opiekunów).
§ 100
Informacja o ocenach udzielona przez nauczyciela uczniowi (rodzicowi, prawnemu opiekunowi) powinna zawierać wskazówki dotyczące dalszej pracy.